αρχική Πληροφορίες

Το έργο SAVE AGE θα εφαρμόσει τα παρακάτω βήματα, αποκαλούμενα πακέτα εργασίας, για να πετύχει το στόχο της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε οίκους ευγηρίας σε όλη την Ευρώπη.

argaiv1321

management and coordination chart

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συντονιστικές δράσεις θα εφαρμοσθούν καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Το γραφείο διαχείρισης έργου θα συντονίζεται από ενιαίο κέντρο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα εφαρμογής οικονομικών/χρηματοδοτικών, τεχνικών, υλικοτεχνικών, τροφοδοτικών και χρονικών παραμέτρων ώστε να αποφεύγονται διενέξεις.
Διαβάστε περισσότερα >>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η παρακολούθηση αποτελείται από 2 μέρη: οριζόντια υπάρχει διεπιστημονική ανάλυση βασισμένη σε εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και σε μελέτες γεροντολογίας και κάθετα υποστηρίζεται με συνεντεύξεις εξασφαλίζοντας αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.
Διαβάστε περισσότερα >>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η στρατηγική ενεργειακής αποδοτικότητας και τα σχέδια δράσης αποτελούνται από 2 κύριες επιμέρους εργασίας: (1 )προετοιμασία του εγγράφου της στρατηγικής και της δράσης για να δείξει τη διαδρομή της ενεργειακής αποδοτικότητας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερο βήμα θα είναι η υιοθέτηση του εγγράφου από το Γενικό Συμβούλιο (Επιτροπή) του δικτύου E.D.E., θέτοντας σε ισχύ την αυτοδέσμευση για ενεργειακή αποδοτικότητα από Μ.Φ.Η. σε 18 Ευρωπαϊκές χώρες και 23 εθνικές ενώσεις συνδεδεμένες υπό την πρωτοβουλία της E.D.E.. Στόχος είναι να δεσμευτούν έως και 24.000 Μ.Φ.Η.
Διαβάστε περισσότερα >>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πιλοτικές δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν σε 10 χώρες της Ε.Ε., με στόχο να αποδείξουν την επίδραση της πιθανής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας (EE) στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), να εκπαιδεύσει το προσωπικό των Μ.Φ.Η. σχετικά με μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και να εξασφαλίσει υποστήριξη στις Μ.Φ.Η. μέσω των εθνικού επιπέδου διαχείριση ενέργειας σε Μ.Φ.Η..
Διαβάστε περισσότερα >>

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό πακέτο εργασίας. Η επικοινωνία (διάδοση) θα δείξει τις δυνατότητες ενεργειακής αποδοτικότητας σε Μ.Φ.Η., τις καλές πρακτικές προς εφαρμογή, τις χειρότερες περιπτώσεις προς αποφυγή, τις νέες τεχνολογίες προς εφαρμογή, την εφαρμογή μέτρων με ή χωρίς κόστος επένδυσης. Η επικοινωνία είναι δομημένη σε 2 επίπεδα: εθνικό επίπεδο που θα είναι στην ευθύνη των 10 εθνικών εταίρων του έργου, ενώ η επικοινωνία με τις 24.000 Μ.Φ.Η. θα υλοποιηθεί από το δίκτυο E.D.E.
Διαβάστε περισσότερα >>

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.